Algemene voorwaarden websites Audax Publishing B.V.

Audax Publishing biedt het gebruik van haar internetdiensten op deze website aan ieder gebruiker (verder: ‘de gebruiker’) aan onder de navolgende voorwaarden.

 • De gebruiker van deze website accepteert de disclaimer, de intellectuele eigendomsbepaling en de privacyregeling, als ook de Algemene voorwaarden.
 • De gebruiker mag door het gebruik van de website geen schade toebrengen aan Audax Publishing, aan haar gelieerde ondernemingen, haar klanten, andere gebruikers van deze website en aan derden;
 • De gebruiker onthoudt zich van het plaatsen van ongewenste berichten van commerciële aard (‘spam’), het maken van reclame, het plaatsen van van illegale zaken als (copyright) warez, (copyright) mp3’s of links hiernaar, het plaatsen van berichten en/of onderwerpen die doelbewust kwetsend zijn voor anderen en/of links hiernaar, het plaatsen van berichten die de lay-out van de site en op wat voor manier dan ook aantast dan wel schade berokkent, het plaatsen van onsmakelijk materiaal als lijken, gapende wonden, mensonterende foto’s en/of links hiernaar.
 • Er sprake is van links naar zogenaamde ‘money making’ schemes en ‘paid to surf’ accounts.
 • Er misbruik wordt gemaakt van onze bezoekers hetzij door hun privacy te schenden hetzij door onder al dan niet valselijke voorwaarden informatie te verzamelen voor derde (commerciële ) partijen hetzij in alle andere gevallen naar oordeel van de sitebeheerders.
 • Er sprake is van een zogenaamde flamewar waarbij door een dan wel meerdere personen anderen direkt, persoonlijk en op onjuiste, kwetsende en/of onbeleefde wijze bejegend worden.
 • De gebruiker zal op deze website geen materiaal aanleveren, of mededelingen doen die inbreuk maken op de privacy van derden, dan wel op welke wijze ook onrechtmatig (zoals bijv. bedreigend, beledigend, discriminerend, obsceen, misleidend of frauduleus) zijn jegens derden, dan wel pornografisch van aard zijn, dan wel als zodanig beschouwd kunnen worden;
 • Het is de gebruiker verboden om virussen of documenten die andere schadelijke componenten bevatten, via deze website te verspreiden.
 • Indien een gebruiker materiaal (bijv. artikelen, mededelingen, meningen) aan deze website of de daarbij behorende diensten zendt, wordt deze informatie geacht niet vertrouwelijk te zijn en garandeert de gebruiker dat hij bevoegd is daarover te beschikken. De gebruiker verleent aan Audax Publishing onherroepelijk het onbeperkte en eeuwigdurende recht om dat materiaal te openbaren, te verveelvoudigen, te exploiteren, te vervreemden of anderszins te gebruiken op deze of andere websites en/of in haar publicaties.
 • Audax Publishing houdt zich het recht voor om materiaal dat de gebruiker aan deze website of de daarbij behorende diensten zendt, te wijzigen, in te korten of aan te passen, dan wel te verwijderen van deze website, indien daartoe naar haar mening aanleiding bestaat.
 • Audax Publishing behoudt zich het recht om onderwerpen te sluiten dan wel te wissen, berichten te wijzigen dan wel te verwijderen, gebruikersprofielen te verwijderen dan wel aan te passen en/of gebruikers te waarschuwen dan wel te bannen als aan bovengenoemde voorwaarden niet wordt voldaan.
 • Indien er een vermoeden van een strafbaar feit, begaan door een gebruiker, bestaat, zal Audax Publishing hiervan aangifte doen bij de bevoegde overheidsinstantie. Audax Publishing zal, indien een overheidsinstantie met een beroep op een wettelijke bepaling vordert gegevens over een gebruiker te verstrekken of anderszins medewerking te verlenen, zonder verdere mededeling aan de gebruiker hiertoe overgaan.